Wat vragen we?

Sign for my Future vraagt dat de komende regeringen nu in actie schieten om ons klimaat te redden. Want anders is het te laat. Als we een aangename plek om te leven en een sterke economie willen, dan moeten we tegen het einde van de volgende regeerperiode een aantal stappen gezet hebben om België klimaatneutraal te maken. Daarom vragen we:

EEN KLIMAATWET

Een klimaatwet legt vast hoeveel broeikasgassen we wanneer mogen uitstoten zodat we in 2050 klimaatneutraal zullen zijn. Anders dan een akkoord, is een wet bindend. De wet verplicht de regeringen een investeringsplan te maken, onafhankelijke controle te voorzien en de komende vijf jaar de uitstoot al noemenswaardig te verminderen. Het is een wet op lange termijn maar wel met concrete acties op de korte termijn. Daarbij nemen we in acht dat de daling van de emissies van de industrie en elektriciteitsproductie geregeld wordt op Europees niveau om zo een gelijk speelveld tussen bedrijven in Europa te waarborgen. De klimaatwet biedt daarbij het kader voor de emissies van de hele Belgische economie.

Wat zijn de voordelen van een klimaatwet?

Lange termijn:

Een wet kijkt voorbij de huidige regeerperiode, maar stippelt de toekomst richting 2050 uit. Met duidelijke tussenstappen en een onafhankelijke controle. Door zo’n wet kunnen politici zich niet meer verstoppen achter de waan van de dag.

Basis voor investeringen:

Een klimaatwet geeft richting aan de investeringen die nodig zijn en dewelke we beter net niet doen. Dat is veel duidelijker voor iedereen: voor de mensen en voor de bedrijven.

Duidelijke vooruitgang:

Dankzij een klimaatwet kunnen we jaarlijks een rapport vragen over de vooruitgang die we al hebben geboekt. Zo weten we waar we aan toe zijn. En weten de regeringen wat ze nog moeten doen. De wet voorziet de oprichting van een klimaatraad die mee waakt over de rapporteringen en aanbevelingen doet aan de regering.

EEN INVESTERINGSPLAN

België moet anders investeren, want de overgang naar een economie zonder CO2 zal veel geld kosten, in alle sectoren. Het investeringsplan brengt in kaart hoeveel precies nodig is en waar we die middelen zullen vinden. We vragen dat de overheden tegen eind 2021 een concreet investeringsplan uitwerken dat ten laatste eind 2022 in werking treedt.

Het investeringsplan bepaalt hoe we de middelen mobiliseren om onze economie om te vormen tot een economie zonder uitstoot van broeikasgassen, op een manier waar we allemaal beter van worden. Dat zal veel investeringen vergen maar de beschikbare studies tonen aan dat die investeringen zich terugbetalen door uitgespaarde brandstofkosten. Tegelijk zijn de investeringen maar een fractie van wat we zouden moeten ophoesten als we nu niets zouden doen en het klimaat verder opwarmt.

Een goed investeringsplan:

  • Schept duidelijkheid voor de bedrijven: het biedt investeringszekerheid over meerdere regeerperiodes heen.
  • Zorgt dat de benodigde infrastructuur voor een klimaatvriendelijke samenleving er komt en dat cruciale sectoren transformeren.
  • Is goed voor de werkgelegenheid: de investeringen gaan gepaard met nieuwe jobs en verschuiven onze economie van uitgaven voor olie en gas naar inkomsten in eigen land.
  • Zorgt ervoor dat de weg richting klimaatneutraliteit voor alle gezinnen en bedrijven een haalbare kaart is.
  • Bepaalt waarin we niet meer mogen investeren, en waarin juist wel.

EEN KLIMAATRAAD

We vragen dat er een onafhankelijke klimaatraad komt die het beleid in België opvolgt en daarover verslag uitbrengt aan de parlementen en de regeringen. De raad doet ook aanbevelingen om het beleid bij te sturen.

De klimaatraad zal een onafhankelijke openbare instelling zijn met interfederale bevoegdheid. Hij is politiek volstrekt neutraal en wordt samengesteld uit onafhankelijke (academische) experten.

De klimaatraad brengt verslag uit aan de parlementen, evalueert het beleid en geeft aanbevelingen waar nodig.

BLIJF OP DE HOOGTE

Blijf op de hoogte van het klimaatbeleid en schrijf je in op onze nieuwsbrief.