Privacybeleid, Cookie Policy en gebruiksvoorwaarden

1. Privacybeleid

Klimaatmandaat vzw Klimaatmandaat vzw, gevestigd aan Hoogstraat 139 Brussel 1000 Belgium, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://signformyfuture.be Hoogstraat 139 Brussel 1000 Belgium

Guy Weyns is de Functionaris Gegevensbescherming van Klimaatmandaat vzw

Hij/zij is te bereiken via guy.weyns@signformyfuture.be

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Klimaatmandaat vzw verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@signformyfuture.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Klimaatmandaat vzw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Handtekeningen verzamelen om eis kracht bij te zetten en aan de politieke partijen te bezorgen)

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Klimaatmandaat vzw volgt jouw surfgedrag over verschillende websites.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Klimaatmandaat vzw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld (tot max 1 jaar). Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Klimaatmandaat vzw verstrekt uitsluitend aan derden (voor verzending van de nieuwsbrief en websitebeheer) en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Klimaatmandaat vzw gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Klimaatmandaat vzw gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen

van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klimaatmandaat vzw en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@signformyfuture.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Klimaatmandaat vzw wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons of bij Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Klimaatmandaat vzw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@signformyfuture.be.

2. Cookie Policy

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die door websites en applicaties die je gebruikt op jouw computer/apparaat geplaatst worden. Zo worden er bij een bezoek aan een webpagina cookies opgeslagen op de harde schijf van jouw computer, zodat je bij een volgend bezoek aan deze website als gebruiker wordt herkend. Hierdoor zal je bijvoorbeeld niet telkens opnieuw hoeven aan te melden wanneer je gebruik wil maken van de website. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan ook geen persoonlijke informatie zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden afgeleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. Voor zover wij met behulp van cookies persoonsgegevens over jou verzamelen, verwerken wij die conform de bepalingen van de Privacyverklaring  en deze Cookieverklaring.

Waarom gebruiken wij cookies?

Wij maken in het bijzonder gebruik van cookies om:

1.    de kwaliteit en functionaliteiten van de website te verbeteren; en

2.    te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de website en om statistieken op te stellen teneinde de kwaliteit en effectiviteit van onze website te meten.

Wij gebruiken geen advertising of tracking cookies op deze website.

Welke soorten cookies gebruiken wij?

1.    Functionele cookies

Er zijn verschillende soorten cookies. Bepaalde cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website, en kunnen aldus geplaatst worden zonder jouw toestemming. Het gaat hier bijvoorbeeld om cookies die ervoor zorgen dat je je niet telkens opnieuw hoeft aan te melden wanneer je gebruik wil maken van de website.

2. Statistische cookies

Wij gebruiken analytische cookies van derden (bv. Google Analytics) om te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de website en om statistieken op te stellen.

Bewaartermijn

In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als je je browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend bezoek aan de website worden aangewend.

Hoe kan je cookies weigeren en verwijderen?

Je kunt jouw browser zo instellen dat je bij je volgende bezoeken aan de website geen nieuwe cookies meer ontvangt, of slechts bepaalde soorten cookies. De wijze waarop verschilt per browser: raadpleeg eventueel de hulpfunctie van je browser. Daar kan je ook vinden hoe je reeds eerder geplaatste cookies kunt verwijderen. Als je helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dien je deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle computers/apparaten die je gebruikt. Als je cookies weigert en/of verwijdert, kan het gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website of dat je geen toegang hebt tot bepaalde onderdelen van de website.

3.Gebruiksvoorwaarden website

A. Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van Klimaat Mandaat vzw tenzij de website hier op bepaalde punten uitdrukkelijk van afwijkt. Elk bezoek aan de website is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden eigen aan de gekozen website. Door uw bezoek aan de website(s) stemt u stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. Klimaat Mandaat vzw kan deze gebruiksvoorwaarden steeds wijzigen, en de gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij zich op onze website bevinden.

 

B. Aansprakelijkheid

Klimaat Mandaat vzw streeft ernaar dat de informatie op haar website up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de websites gebeurt op risico van de bezoeker. Klimaat Mandaat vzw geeft geen waarborg over de juistheid, de volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar websites, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de auteur van het artikel of de fotograaf van een foto of video. Klimaat Mandaat vzw is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die u zou lijden in het kader van het bezoek aan onze websites. Klimaat Mandaat vzw  is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, virussen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Wij raden u aan om steeds de nodige anti-virus- en andere veiligheidssoftware te installeren op uw toestellen. De Uitgever behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaande kennisgeving de opbouw, inhoud, structuur, omvang, benaming, rubrieken, technische kenmerken en toegankelijkheid van deze website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk(e) oponthoud of onbeschikbaarheid of een vertraagde werking hierdoor kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.

 

C. De toegang tot en het gebruik van onze website

U hebt het recht om onze website voor privédoeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik (zoals o.m. het gebruik van (delen van) de website om advertentie-inkomsten te verwerven, het (gedeeltelijk) overnemen van content) is verboden. U mag de normale werking van onze website niet hinderen, en verbindt zich om volgende gedragsregels na te leven op onze website:

1.    Geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Klimaat Mandaat vzw of van de auteurs, in de ruime zin, die werken op onze website plaatsen;

2.    Geen daden stellen die het gebruik hinderen door andere bezoekers op deze website;

3.    Geen spam of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via onze website;

4.    Geen virussen of andere malware verspreiden;

5.    De beveiliging van deze website niet ontwijken of hinderen;

6.    Geen middelen gebruiken voor het zoeken of indexeren van ‘delen van) deze website, zoals o.m. robots of spiders (behalve indien de bezoeker een zoekmachine is);

7.    Voor (delen van) de websites waarvoor een registratie nodig is, de regels naleven m.b.t. “Registreren” hieronder.

Bij niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels behouden we ons het recht voor om u de toegang  tot onze website te weigeren.

D. Links naar andere websites

Onze websites kunnen links naar websites van derden bevatten. Dit betekent niet noodzakelijk dat Klimaat Mandaat vzw deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft Klimaat Mandaat vzw enige waarborg over de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites. Klimaat Mandaat vzw kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.

E. Intellectuele eigendomsrechten

De op onze websites verstrekte informatie en geleverde diensten, en elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Klimaat Mandaat vzw of waarop zij een licentie heeft. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Klimaat Mandaat vzw. Het opslaan van informatie van onze website in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser. U mag zonder onze toestemming wel onze artikels gebruiken of reproduceren als privé-persoon voor eigen gebruik, of als bedrijf voor beperkt, intern en niet-commercieel gebruik.

F. Registreren

Door u te registreren gaat u uitdrukkelijk akkoord om:

·    a) correcte, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier en

·    b) deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren.

U ontvangt na registratie een bevestigings e-mail van ons.

Klimaat Mandaat vzw behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en / of de gevraagde dienst te schorsen of te weigeren.

BLIJF OP DE HOOGTE

Blijf op de hoogte van het klimaatbeleid en schrijf je in op onze nieuwsbrief.