Niet zo gek, die Zweden

Zweden speelt een actieve rol in de strijd tegen de wereldwijde klimaatopwarming. Meer dan de helft van de energievoorziening komt al van hernieuwbare bronnen en het land heeft verregaande wetten om de uitstoot van broeikasgassen verder te verminderen.

De Zweden zijn mee

Zweden was altijd al een pionier op het vlak van duurzaamheid. Toch kijkt het land niet zozeer naar wat het al heeft gedaan, maar wel naar wat het nog meer kan doen. Dat heeft veel te maken met de inwoners zelf: de Zweden zijn begaan met milieuproblemen en duiden de klimaatverandering aan als een van de grootste uitdagingen.

Het land zelf staat in voor minder dan 0,2 procent van de totale wereldwijde uitstoot maar heeft er toch voor gekozen meer te doen dan anderen als het op energie en klimaat aankomt. Daarom heeft het ambitieuze doelen vooropgesteld.

Tegen 2050: nuluitstoot

Tegen 2050 wil het land volledig af van broeikasgassen. Een recente studie toont aan dat de 2050-doelstelling haalbaar is, dankzij economische ontwikkelingen en politieke maatregelen.

Tegen 2020 wil het land al 40% minder broeikasgassen uitstoten. Het heeft net zoals Vlaanderen en Brussel een kader gecreëerd om vervuilende dieselwagens uit de stadskernen te weren. Een recente hervorming in de voertuigfiscaliteit zorgt er bovendien voor dat wie een elektrische wagen koopt een bonus krijgt en wie een wagen met verbrandingsmotor koopt een malus betaalt. Het resultaat is er naar: al 8% van de nieuw verkochte wagens hebben een stekker.  

Energie-efficiëntie

Naast koolstofarme energieproductie zet Zweden ook in op energie-efficiëntie. In vergelijking met 2008 wil de regering in 2020 20% efficiënter met energie omgaan. Het biedt belastingverminderingen aan industrieën die veel elektriciteit gebruiken als die energieplannen opstellen en maatregelen nemen om minder energie te verbruiken. Elke gemeente heeft ook een energie-adviseur die gezinnen helpt om beter met energie om te springen.

Innovatie

Daarnaast zet het land in op duurzame innovatieve oplossingen zoals technologie voor schone energie: slimme netwerken, de opslag van CO2…  Uitgaven in onderzoek en ontwikkeling vertegenwoordigden in 2013 3,3 procent van het BNP. Ter vergelijking: voor België is dat 2,49%.

Actieve rol van de overheid

Het Zweedse fiscale beleid houdt rekening met de klimaatdoelen. Zo introduceerde het al in 1995 een koolstoftaks en geeft het tal van incentives zodat de Zweedse economie op een duurzame manier kan groeien, bijvoorbeeld door de productie van hernieuwbare energie of fondsen voor lokale investeringen.

Twintig jaar geleden werd de Milieucode van kracht. Dit is een wetgevend kader dat een gezonde en veilige omgeving voor de huidige en toekomstige generaties moet garanderen. Zo moet de code worden toegepast opdat:

  • De menselijke gezondheid en de omgeving beschermd zijn tegen schade die wordt veroorzaakt door verontreiniging.
  • Waardevolle natuur en cultuur worden beschermd en bewaard.
  • De biologische diversiteit behouden blijft.
  • Het gebruik van land, water en de omgeving op de lange termijn wordt beheerd op ecologisch, sociaal, cultureel en economisch vlak.
  • Hergebruik en recycling en een goed beheer van materiaal, grondstoffen en energie worden aangemoedigd.

Bron:

https://sweden.se/nature/sweden-tackles-climate-change/

BLIJF OP DE HOOGTE

Blijf op de hoogte van het klimaatbeleid en schrijf je in op onze nieuwsbrief.